itACiH Verksamhetsstöd

 

Verksamhetsstöd med fokus på vårdens innehåll

 

Med ett digitalt verksamhetsstöd menas ett it-system som hjälper och stödjer den dagliga verksamheten. För att vara ett stöd, snarare än en belastning, måste systemet anpassas till verksamheten och det sätt man arbetar på. itACiH har anpassats till verksamheten i vården genom utveckling i mycket nära samarbete med vårdpersonal.

itACiH Verksamhetsstöd är ett system mellan vårdtagare och journal.  Stödjer planeringen och genomförandet av alla de aktiviteter som finns på en vårdenhet. Det digitala stöd som itACiH erbjuder ersätter de papperskalendrar, anteckningsblock, white-boards, patientpärmar etc., som används på många håll. itACiH fokuserar på vad som skall göras och vem som ska göra det. Resultatet är ett integrerat verksamhetsstöd som uppskattas av användarna.

itACiH kompletterar traditionella journalsystem med stöd för den dagliga verksamheten på en vårdenhet, men alla medicinska insatser dokumenteras i journalen när de är utförda.

itACiH Verksamhetsstöd är enkelt att använda, enkelt att underhålla och installera. Detta innebär att utbildnings och installations insatserna blir mycket små. Vinsterna med systemet är stora för vårdenheten då man snabbt kan se en effektivare och säkrare vård. Slipper en överbelastad it-avdelning då itACiH sköter systemet ”remote”.

 

itACiH Verksamhetsstöd består av tre delar:

 

Dessa delar passar samman så att det mobila stödet och monitoreringen fungerar tillsamman med grundsystemet. Grundsystemet används via en webb-klient, t ex Chrome eller Internet Explorer.

itACiH används för mobil verksamhet – hemsjukvård – som det ursprungligen utvecklades för, men har också anpassats för användning vid vårdavdelningar och mottagningar, inom landsting, kommun och privata vårdgivare.

ItACiH Verksamhetsstöd – för bättre planering, översikt, kommunikation och effektivisering

 

itACiHs grundsystem stödjer planering och genomförande av verksamheten vid en vårdenhet. För att verkligen stödja verksamheten samlas respektive vårdenhets alla vanligt förekommande aktiviteter i menyer. Det gör att det står likadant varje gång och att fritexten minimeras . Dessa menyer kan lätt ändras efterhand som verksamheten förändras.

Med itACiH kan hela personalgruppen se vad som skall göras, inget glöms bort. ItACiH stödjer kommunikation mellan medarbetare genom att alla har tillgång till samma information i realtid.

Planering

Vad som skall göras kan presenteras på olika sätt och med olika urval:

 

 • För enheten, vad som skall göras, vem som har uppgiften – vad återstår att bemanna och utföra.
 • För vårdgivaren, vad skall jag göra idag, denna vecka, nästa månad
 • För vårdtagaren, vilka kontakter har vårdtagaren med vården och när.

Översikt

På en större enhet har man ofta behov av att gruppera vårdtagare och vårdgivare i ”team” eller grupper. På en vårdavdelning kan grupperingen ske efter rumsindelning, för en mobil verksamhet väljer man ofta en geografisk indelning.

itACiH Verksamhetsstöd används både i läsplatta och dator och ger en tydlig bild av vårdtagaren genom att visa:

 • Adress, kontaktuppgifter, praktiska anvisningar.
 • Kartfunktion, med föreslagen färdrutt vilket underlättar den geografiska planeringen.
 • Symtomskattningar görs, foto, vikt, puls och blodtryck tas i hemmet och visas direkt i läsplattan och datorn. Värdena granskas snabbt och vårdtagaren får nya råd och ordinationer via textmeddelande och video.

Denna information kompletterar fakta i ett journalsystem och är avgörande för att vården skall fungera praktiskt. Varje enhet kan ha sin struktur på sådan information, för hela enheten, för grupper eller för enskilda vårdtagare.

Kommunikation

itACiH är ett system för samverkan och patientcentrerad vård. Meddelande-, kamera- och videofunktioner underlättar kommunikationen och minskar risken för missförstånd. All kommunikation är krypterad och intrångsskyddad.

Effektivisering

Vid användning av itACiH har effektivitetsvinster på 8% observerats. Kostnadseffektivitet med fortsatt hög vårdkvalitet och bra arbetsmiljö har uppnåtts. Effektiviseringen nås bland annat genom att itACiH:

 • Förbättrar planeringen och översikten av verksamheten.
 • Förbättrar informationsflödet
 • Underlättar samarbetet då arbetsfördelningen blir tydlig och utjämnad belastning mellan personal möjlig.
 • Möjliggör kontinuitet kring vårdtagaren.
 • Ger lättillgänglig verksamhetsuppföljning då det är lätt att få ut statistik ur systemet.
 • Resulterar i ökad patientsäkerhet.
 • Ger effektivt använda personalresurser.
 • Minskar rapporteringstiden avsevärt.